Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē 730.lv

VERSIJA 2019-09-24

1. Jēdzieni

1.1.  “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē www.730.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.2. '' 730.lv ''  – vietne, kuras adrese ir www.730.lv , kurā tiek pārdotas Pārdevēju preces un kuru administrē Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona SIA „ 730.lv '' , juridiskās personas reģistrācijas numurs   91428449376 , juridiskā adrese : '' Lakstīgalas -1 '',Rītausmas, Bauskas novads, LV - 3901 , korespondences adrese:  '' Lakstīgalas -1 '',Rītausmas, Bauskas novads, LV - 3901 Šajos Noteikumos  730.lv  jāsaprot arī kā Pārdevējs attiecībā uz precēm, kuras tas pārdod.

1.3.  “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6.  “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē 730.lv , kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu 730.lv katru 

pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7.  “Konts” – uz www. 730.lv lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē  730.lv , kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts (account), kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.8.  “Privātuma politika” –  730.lv apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot 730.lv .

730.lv privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.9. “Veikali” –  730.lv piederošie veikali, kuru adrese:  Dobele, Tirgus laukumā 4 

1.10. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.11. . “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem 730.lv un tiem piekrītu.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu 730.lv saistītos noteikumus.

2.2. Pircējs, izveidojot kontu 730.lv , apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis Noteikumus pirmās reģistrācijas (konta izveidošanas) laikā, Noteikumi tiks piemēroti visiem 730.lv veiktajiem pirkumiem un visiem pirkuma līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevējiem pirms atjauninātu Noteikumu publicēšanas. Kad Noteikumi tiek atjaunināti, tos piemēro saskaņā ar šajā punktā aprakstīto kārtību, sākot no to publicēšanas www.730.lv 

2.3. Pirkt preces 730.lv ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4. punkts) un 730.lv lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces  730.lv 

2.4.  Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie apstākļi,  730.lv ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai 730.lv  pērkot preces no izvēlētā Pārdevēja pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā. 2.5. Pircējam ir pienākums iepazīties ar  730.lv  apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pasūtījumā norādīto Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar 730.lv un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.

2.6.  Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

3. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces  730.lv vienā no šiem veidiem:

3.1.1. . tiešsaistē reģistrējoties 730.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2.  nereģistrējoties tiešsaistē 730.lv 

3.1.3.  pa tālruni;

3.1.4. veikalos.

3.2.  Pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1.–3.1.2. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam 730.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus  730.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.3. Pa tālruni vai Veikalos veiktie preču pasūtījumi tiek izpildīti Noteikumos noteiktajā kārtībā, un tiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

3.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi.

3.5.   Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa pasūtītās preces instrukcija latviešu valodā tiek piegādāta ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir dota preces aprakstā 730.lv .

3.6.  Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts 730.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus 730.lv  šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2.  Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, 730.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot  730.lv , jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, 730.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti 730.lv , un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus. 

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Veikalā, Pircējam tās izvēlētajā Veikalā jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam un  730.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā minēto maksājuma veidu un 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

6.2. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā minēto maksājuma veidu un ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot vietni 730.lv , sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.